Bel +31 (0)345 750 200 voor meer informatie

Voorwaarden

1. Werkingssfeer

 1. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en de besloten vennootschap Present Press B.V., hierna te noemen: “Present Press” wordt beheerst door deze algemene voorwaarden, tenzij daarvan uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Opdracht

 1. Onder opdracht wordt verstaan een opdracht tot het zorgdragen voor de samenstelling en realisatie van een promotioneel magazine, hierna: “het Magazine”, waarin leveranciers en relaties van de opdrachtgever tegen betaling advertenties en/of andere berichten plaatsen, waardoor de kosten voor de totstandbrenging van het magazine geheel of gedeeltelijk worden gedekt.
 2. De opdracht aan Present Press wordt schriftelijk verstrekt en schriftelijk door Present Press aanvaard. De administratie van Present Press geldt als bewijs van de overeenkomst.

3. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Present Press zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig uit te voeren.
 2. Present Press is niet aansprakelijk voor schade die door of vanwege Present Press wordt veroorzaakt, behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Present Press.

4. Informatie

 1. Teneinde Present Press in staat te stellen het Magazine op te stellen verstrekt de opdrachtgever Present Press binnen twee maanden na de totstandkoming van de overeenkomst van opdracht de naam- en adresgegevens van de leveranciers en relaties van de opdrachtgever, zodat Present Press die leveranciers en relaties kan aanschrijven en hen kan uitnodigen om in het Magazine een advertentie en/of bericht te plaatsen. De opdrachtgever zal daartoe telkenmale aan Present Press alle door Present Press gevraagde en voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke informatie onverwijld aan Present Press verstrekken en staat in voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. De opdrachtgever zal telkenmale Present Press ongevraagd alle informatie verstrekken, waarvan de opdrachtgever weet of behoort te weten dat deze voor Present Press van belang is of zou kunnen zijn, voor de uitvoering van de opdracht.
 2. Indien Present Press bij de uitvoering van de opdracht gebruik maakt van gegevens die door of namens de opdrachtgever aan haar ter hand zijn gesteld is zij niet gehouden deze gegevens op hun juistheid en volledigheid te controleren. Present Press is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuistheid of onvolledigheid van deze gegevens. De gegevens zullen door Present Press vertrouwelijk worden behandeld.

5 Beloning en kosten

 1. Door Present Press worden geen kosten voor de totstandkoming van het Magazine bij de opdrachtgever in rekening gebracht indien die kosten, oftewel: “opdrachtsom” door de advertentieopbrengsten worden gedekt.
 2. Na de advertentieverkoop stelt Present Press vast of de opbrengst van die verkoop kostendekkend is in de zin van artikel 5.1.
 3. Indien, ondanks de door de opdrachtgever tijdig en juist aangeleverde naams- en adresgegevens van haar relaties en leveranciers aan Present Press en op grond van de daarop volgende aanschrijving door Present Press als bedoeld onder artikel 4.1, er onder relaties en leveranciers onvoldoende belangstelling voor het plaatsen van een advertentie en/of bericht wordt geconstateerd waardoor er een tekort aan inkomsten uit advertentieverkoop blijkt en het niet mogelijk is om op basis van kostendekkendheid het Magazine op te stellen, dan heeft de opdrachtgever de mogelijkheid om:
  1. het door Present Press te bepalen tekort zelf bij te betalen, of:
  2. de opdracht te annuleren, met inachtneming van hetgeen in verband hiermee in artikel 6 is bepaald.
 4. Indien de uitvoering van de opdracht door toedoen van de opdrachtgever vertraging oploopt, bijvoorbeeld door het niet of niet tijdig aanleveren van volledige en duidelijke informatie of door een gewijzigde opdracht hetzij onjuiste opdracht, als gevolg waarvan Present Press genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen, naast de extra kosten als gevolg van het meerwerk, deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd op basis van de door Present Press gehanteerde uurtarieven.
 5. De opdrachtgever is gehouden de aan Present Press verschuldigde bedragen zonder verrekening inhouding of opschorting binnen veertien dagen na facturering te voldoen.
 6. Ingeval van het uitblijven van tijdige betaling is Present Press gerechtigd tot wettelijke rente over de hoofdsom, alsmede tot vergoeding van de redelijkerwijs door haar gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter hoogte van een minimum van € 115,-.

6. Duur en annulering van de overeenkomst

 1. De tussen opdrachtgever en Present Press geldende overeenkomst wordt aangegaan per prestatie.
 2. De door de opdrachtgever aan Present Press gegeven eenmalige opdracht eindigt:
  1. op het moment dat de opdracht door Present Press is uitgevoerd;
  2. indien de opdrachtgever of Present Press de overeenkomst van opdracht annuleert met inachtneming van de daarvoor gestelde in artikel 6.3.
 3. Het annuleren van een opdracht dient schriftelijk te geschieden.
 4. Bij een annulering door de opdrachtgever van een opdracht, die niet op basis van een offerte is verstrekt, wegens gebleken en een door Present Press vastgestelde onvoldoende belangstelling bij relaties en leveranciers zoals bedoeld in artikel 5.3 is de opdrachtgever geen kostenvergoeding of schadevergoeding aan Present Press verschuldigd. In overige gevallen is de opdrachtgever die de opdracht annuleert aan Present Press verschuldigd:
  1. bij annulering van de opdracht vóórdat de aanschrijving door Present Press van leveranciers en relaties als bedoeld in artikel 4.1 heeft plaatsgehad een bedrag ter hoogte van 25% van de opdrachtsom met een minimum van € 12.000,- excl. BTW;
  2. bij annulering na de aanschrijving door Present Press van leveranciers en relaties als bedoeld in artikel 4.1: een bedrag ter hoogte van 75% van de opdrachtsom met een minimum van € 20.000,- excl. BTW.
 5. In afwijking van hetgeen is bepaald in artikel 6.4 eerst alinea en onder (i) geldt ten aanzien van de annulering door de opdrachtgever van een opdracht die is verstrekt op basis van een offerte, dat een bedrag van 50% van de opdrachtsom aan Present Press verschuldigd is ongeacht de behaalde opbrengsten uit de advertentieverkoop.

7. Opschorting en beëindiging

 1. Present Press heeft het recht om met onmiddellijke ingang de uitvoering van de opdracht geheel of gedeeltelijk op te schorten of de overeenkomst te beëindigen zonder aansprakelijk of anderszins schadeplichtig te zijn jegens de opdrachtgever indien:
  1. de opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen op grond van de overeenkomst of de wet, tenzij de tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis opschorting of beëindiging niet rechtvaardigt;
  2. de opdrachtgever surséance van betaling heeft aangevraagd of aan hem surséance van betaling is verleend, of wanneer hij in staat van faillissement verkeert of zijn faillissement is aangevraagd.
 2. Opschorting of beëindiging van de overeenkomst op grond van artikel 7.1 laat de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever onverlet.

8. Vrijwaring

 1. De opdrachtgever vrijwaart Present Press terzake van iedere door een derde tegen Present Press ingestelde vordering die samenhangt met of voortvloeit uit de door de opdrachtgever aan Present Press verstrekte opdracht, alle door Present Press in verband met die vordering te maken kosten en de door Present Press als gevolg daarvan in verband daarmede geleden en/of te lijden schade, behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Present Press.

9. Recht- en forumkeuze

 1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst worden voorgelegd:
  1. ingeval het geschil in eerste aanleg binnen de absolute competentie van de kantonrechter valt, aan de kantonrechter binnen wiens rechtsgebied de gedaagde woonplaats heeft;
  2. ingeval het geschil in eerste aanleg aan een andere rechter dan de kantonrechter wordt voorgelegd, aan de bevoegde rechter te Utrecht.
 2. Indien Present Press als eisende partij optreedt, is Present Press in afwijking van het bepaalde onder artikel 9.1 sub ii gerechtigd om het geschil aanhangig te maken bij de voor de opdrachtgever in aanmerking komende rechter.

10. Slotbepaling

 1. De nietigheid van een bepaling in deze algemene voorwaarden heeft niet meer dan de nietigheid van die bepaling tot gevolg en houdt derhalve niet in de nietigheid van deze algemene voorwaarden als geheel.